Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 46
  • Trong tuần: 265
  • Tất cả: 37297
kế hoạch họp chi bộ tháng 4

ĐẢNG BỘ XÃ LONG HÒA                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS LONG HÒA

                   *

                                                                    Long Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐỊNH KÌ THÁNG 04 NĂM 2019

 

- Thời gian họp:  Dự kiến họp chiều 25/04/2019. Tại VP trường THCS Long Hòa.

           

A.   Phần mở đầu:

          1. Thông báo tình hình đảng viên họp chi bộ tháng 04.

          2. Thông qua chương trình họp chi bộ

          3. Cử thư kí cuộc họp:

B. Nội dung cụ thể :

1. Nội dung sinh hoạt tư tưởng:

a. Tình hình thời sự nỗi bật trong nước, quốc tế, địa phương, cơ quan, đơn vị:

b. Quán triệt chủ trương chính sách mới của đảng, nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên:

2. Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên:

3. Thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04/2019 và chương trình công tác tháng 05/2019.

          4. Chi bộ thảo luận đóng góp ý kiến cho các nội dung nêu trên:

C. Phần kết thúc:

1. Kết luận phần thảo luận

2. Biểu quyết các chỉ tiêu thông qua kết luận.

3. Phân công nhiệm vụ đảng viên.

4. Thu và đóng Đảng phí.

* Sinh hoạt chuyên đề

                                                                                             

                                                                                          TM.Chi bộ

                                                                                                Bí thư

 

 

 

                                                                                         Hứa Văn Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ XÃ LONG HÒA                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS LONG HÒA

                   *

                                                                    Long Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2019

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2019

 

1. Những việc làm được:

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện triển khai  TT32 BGD-ĐT hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục PT mới; TT33 BGD-ĐT hướng dẫn thực hiện công tác xã hội trong trường học.  

- Triển khai lại Nghị định 56/2015/NĐ-CP và nghị định 108.( chuẩn bị cho ĐGCC-VC cuối năm)

- Triển khai kế hoạch xã hội trường học 2019.

- Thực hiện duyệt nâng lương quí II/2019 ( A1).

- HĐKL trường tiến hành kỹ luật cảnh cáo 02 học sinh và khiển trách 02 học sinh vi phạm nề nếp và những điều cấm theo điều lệ trường phổ thông.

- Rà soát biên chế trường học thiếu 01 anh văn.

- Học sinh giỏi  khối 9 Tỉnh đạt 02 giải ( Lý III, sử KK)

- Thực hiện tốt công tác dạy trái buổi ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ II.

- Duy trì vệ sinh trường lớp thực hiện tinh thần chỉ thị 15 của Tỉnh ủy. (trường đang thực hiện cải tạo khu trồng hoa kiểng và các lớp 02 chậu hoa kiểng)

- Chi ủy chi bộ ( định kỳ nghe đoàn thể báo cáo)

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, nói chuyện truyền thống chào mừng 30/4 và 01/5. (Hội cựu chiến binh và xã Đoàn)

- Giáo viên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, ứng xử thân thiện văn hóa với học sinh, đồng nghiệp, người dân.

2. Những việc chưa làm được:

3. Nguyên nhân:

 

 

                                                                                           TM.Chi bộ

                                                                                                Bí thư

 

 

 

                                                                                         Hứa Văn Phúc

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ XÃ LONG HÒA                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS LONG HÒA

                   *

                                                                  Long Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2019

 

NỘI DUNG HỌP ĐỊNH KÌ THÁNG 04 NĂM 2019

 

Thời gian họp: 13 giờ 30 ngày 25/04/2019. Tại VP trường THCS Long Hòa.

           

A.   Phần mở đầu: (ĐC Chuyên)

          1. Thông báo tình hình đảng viên họp chi bộ tháng 04.

- Tổng số Đảng viên: 26  (Chính thức: 24, dự bị 2, Nữ : 14)

- Vắng mặt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lý do)…………………………………………………………………………

          2. Thông qua chương trình họp chi bộ

          3. Cử thư kí cuộc họp:(Thư kí : Lê Thị Chuyên, cố định theo phân công )

B. Nội dung cụ thể :

1. Nội dung sinh hoạt tư tưởng: Đ/C Phúc

a. Tình hình thời sự nỗi bật trong nước, quốc tế, địa phương, cơ quan, đơn vị:

- Thông báo kết quả rà soát nhân sự với PGD so biên chế ( thừa 04 Toán, lý, hóa, công nghệ; thiếu 05 anh văn, thủ quỹ y tế, thư viện, thiết bị, quản trị công nghệ thông tin) 03 giáo viên có mã ngạch 15. 114 PGD sẽ điều tiết về TH để chuyển ngạch.

- Thông báo kết luận 508-TB/HU ngày 12/4/2019 thông báo kết luận của bí thư Huyện Ủy tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quí I và triển khai chương trình công tác quí II.

b. Quán triệt chủ trương chính sách mới của đảng, nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên:

- Quán triệt kế hoạch số 41-KH/ĐU ngày 26/3/2019 kế hoạch tổ chức thực hiện phương châm hành động năm 2019 của Tỉnh ủy, Huyện ủy;

- Quán triệt chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 chỉ thị của Ban Bí Thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

2. Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên:

-  Tư tưởng của Đảng viên trong đơn vị ổn định, không có biểu hiện sa sút ý chí.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh  đảng viên, đã điều chỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy.

- Việc thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XII không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng viên chi bộ.

- Việc Chấp hành điều lệ Đảng tốt không vi phạm, thực hiện qui định 76 về giữ mối liên hệ nơi cư trú thực hiện tốt .( chưa thấy phản ánh của các chi bộ đảng viên nơi cư trú)

3. Thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04/2019 và chương trình công tác tháng 05/2019.( Đ/C Phi chi ủy viên)  kèm báo cáo

3.2. Nhiệm vụ của chi bộ tháng 05/2019: Đ/C Giang P. Bí thư

a/ Công tác xây dựng đảng:

          a.1 Chính trị tư tưởng:

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Tiếp tục triển khai tuyên truyền Nghị định 56/2015/NĐ-CP và nghị định 108.( tổ chức ĐGCC-VC cuối năm)

- Triển khai đánh giá chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông.

          a.2 Công tác tổ chức:

Thực hiện qui trình ĐGVC đề xuất danh sách tinh giản biên chế theo nghị định 108/NĐ-CP.

Chi bộ cho ý kiến về việc kết nạp đảng viên mới đối với Cô Nguyễn Thị Tha

b. Công tác chuyên môn:

- Tiếp tục ổn định nề, vận động học sinh không để giảm đến cuối năm học.

- Cũng cố hoạt động chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ học kỳ II, tổ chức thi HKII tháng 15/5/2019.

- Thực hiện ĐGCC-VC chuẩn nghề nghiệp.

- Thực hiện rà soát đánh giá ngoài báo cáo PGD 25/5/2019.( Không đạt không xuất báo cáo)

- Thành lập tổ tuyển sinh năm học 2019-2020 (thông báo TS với các trường TH)

- Hoàn thành hồ sơ xét TNTHCS 2019

- Duy trì vệ sinh trường lớp thực, trồng hoa kiểng thực hiện tinh thần chỉ thị 15 của Tỉnh ủy.

c/ Công đoàn:

- Vận động giáo viên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ứng xử thân thiện văn hóa đồng nghiệp, người dân, với học sinh.

- Phối hợp với lãnh đạo nhà trường tổ chức ĐGCC-VC, chuẩn nghề nghiệp và xét thi đua năm học 2018-2019.

          4. Chi bộ thảo luận đóng góp ý kiến cho các nội dung nêu trên:(Tập thể đảng viên chi bộ)

C. Phần kết thúc: ( Đ/C Phúc)

1. Kết luận phần thảo luận

2. Biểu quyết các chỉ tiêu thông qua kết luận.

3. Phân công nhiệm vụ đảng viên.

4. Thu và đóng Đảng phí.( Đ/C Dương thủ quỹ chi bộ)

                                                                                            TM.Chi bộ

                                                                                                 Bí thư

 

 

 

                                                                                         Hứa Văn Phúc