Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 16
  • Trong tuần: 235
  • Tất cả: 37267
quyết định ban hành quy tắc ứng xử

PGDĐT HUYỆN CHÂU THÀNH

TRƯỜNG THCS LONG HÒA

 

Số: 57/QĐ-THCS LH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Long Hòa, ngày 10 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa

của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

trong trường THCS Long Hòa

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LONG HÒA

 

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ .CTH ngày 21 tháng 8 năm 2000 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành về việc thành lập Trường THCS Long Hòa;

Căn cứ Thông tư số 12 /2011/ TT-BGDĐT  ngày 28 tháng 3 năm 2011 ban hành  điều lệ Trường Trung học cơ sở, trường THPT và Trường PT có nhiều cấp học ở điều 19 nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử văn hóa của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, người học trong trường THCS Long Hòa.

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh trong trường THCS Long Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

   - Như điều 2 (Để thực hiện);

   - Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hứa Văn Phúc