Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 255
  • Tất cả: 37287
Kế hoạch phổ biến pháp luật

PHÒNG GD & ĐT CHÂU THÀNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS LONG HÒA                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

              Số:   11/KH-THCS                                 Long Hòa, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường,

năm học 2018-2019

 

            Căn cứ Kế hoạch 25/KH-SGDDT ngày 28 tháng 2 năm 2019 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nghành giáo dục năm  2019;

           Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-PGDĐT ngày 15 thánh 3 năm 2019 của Phòng giáo Dục Đào Tạo huyện Châu Thành về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, năm học 2016- 2017;

           Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Hiệu Trưởng trường THCS Long Hòa xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường với các nội dung cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

            1. Mục đích:

- Triển khai, phố biến kịp thời các Luật có hiệu lực năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đên công chức, viên chức, người lao động biệt, thực hiện.

- Tăng cường kết hợp việc tuyên truyền, phổ biến các Luật với Nghị quyết của Huyện ủy và Hội đồng nhân dân huyện, chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về phát triên kinh tế - xã hội của huyện gắn với nội dung thực hiện các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2019.

            2. Yêu cầu:

- Nội dung PBGDPL bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2019, gắn với việc tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyêt số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương, tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật và quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

- Hướng dẫn thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động.

- Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL mới trong công tác PBGDPL, Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2019.

- Triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao.

II/ KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT:

            1. Nhiệm vụ:

- Đổi mới phương pháp giảng dạy pháp luật chính khóa, hoạt động ngoại khóa, ưu tiên giáo dục kỹ năng thực hành, kỹ năng sống đề phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học; xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy.

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, cán bộ quản lý giáo dục, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

- Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị

- Tiếp tục  triển khai Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường đên năm 2021 tại đơn vị.

            2. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biển, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 và Kế hoạch số 116/KH-BGDĐT ngày 12/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của ngành giáo dục. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật tại trường. Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” và các hoạt động tìm hiểu pháp luật với hình thức phù hợp với thực tế đơn vị.

- Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 31/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở.

- Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa và ngoại khóa.

 

- Tăng cường phối hợp với công an địa phương để tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh.

  III/ Giải pháp thực hiện:

1.  Triển khai thi hành Luật phố biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” năm 2019 theo Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nhằm phát hiện các quy định bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tế để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế.

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân; triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo.

- Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật tại đơn vị. Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” và các hoạt động tìm hiểu pháp luật với hình thức phù hợp.

2.                   Phổ biến nội dung các luật có hiệu lực năm 2019

- Tiếp tục tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù họp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành.

- Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Tham gia xây dựng, góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật: Luật an ninh mạng; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Tố cáo; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Quốc phòng; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Cạnh tranh.

3. Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL cụ thể của Trung ương và của tỉnh, huyện.

- Triển khai Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 705/QĐ- TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3957/QĐ-BGDDT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 và Kế hoạch số 116/KH-BGDĐT ngày 12/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch công tác phố biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của ngành giáo dục. Trong đó, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; chú trọng tập huấn bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo bằng hình thức phù hợp đối với giáo viên giảng dạy các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung học cơ sở.

4. Công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật

Tăng cường khai thác Tủ sách pháp luật: cập nhật, rà soát, thống kê, kiểm tra, báo cáo đánh giá, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; xây dựng bổ sung mô hình Tủ sách pháp luật điện tử trong quá trình thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biên, giáo dục pháp luật và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.

5. Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hòa giải ở cơ cở

- Đánh giá, bổ sung  việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở trường học.

- Tham gia tập huấn  nghiệp vụ quản lý hòa giải ở cơ sở dành cho công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân; tài liệu pháp luật phục vụ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở dành cho hòa giải viên cơ sở.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 31/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở.

IV . TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            - Kiện toàn ban chỉ đạo tuyên truyền giáo dục pháp luật trong trường học.

- Triển khai các văn bản hướng dẫn về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; bổ sung tủ sách pháp luật theo qui định, tăng cường chuyển tải các văn bản qui phạm pháp luật lên trang Web.

- Lồng ghép giáo dục pháp luật đối với môn học có liên quan như môn: Giáo dục công dân, địa lý, lịch sử…

- Thực hiện lồng ghép tuyên truyền giáo dục pháp luật trong các cuộc họp Hội đồng sư phạm, họp Công đoàn; và tuyên truyền cho học sinh thông qua các tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

- Định kỳ 6 tháng và cuối năm các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là Kế hoạch triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của trường THCS Long Hòa, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện có vướn mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.

 

      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           

 

                                                                               

                                                                                      Hứa Văn Phúc